با اين شماره خبري در پايگاه دخيره نشده است
SELECT * FROM news_news,news_category,news_priority WHERE news_news.news_confirm =1 AND (news_news.news_type = news_category.category_id) AND (news_news.news_id = ) AND (news_news.news_priority_id = news_priority.priority_id) AND news_date<=NOW()